Verjaardagen
  • 2018-02-18Marcel Tetteroo
  • 2018-02-19Marianne Schepers
  • 2018-02-20Nard Strijbosch
  • 2018-02-20Ellen Klerkx
  • 2018-02-21Wil Beerends
<<  Februari 2018  >>
 ma  di  wo  do  vr  za  zo 
     1  2  3  4
  5  6  7  8  91011
12131415161718
19202122232425
262728    
Facebook Image

Huishoudelijk Reglement Runnersclub Lieshout (RCL) 

ALGEMEEN 

Artikel 1

1.     De vereniging Runnersclub Lieshout kent twee afdelingen namenlijk 1. de hardloopafdeling  en 2. de wandelafdeling.

2.     Het Huishoudelijk Reglement geldt, naast hetgeen in de statuten van Runnnersclub Lieshout is opgenomen.

3.     De algemene vergadering kan een huishoudelijk reglement vaststellen ter voorziening in bepalingen, waarin de statuten niet voorzien.

4.     Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet ,ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten van Runnnersclub Lieshout.

5.     Het huishoudelijk reglement kan gewijzigd worden in een algemene vergadering bij een besluit met een meerderheid van tenminste twee/derde van het aantal uitgebrachte stemmen.

6.     Het huishoudelijk reglement treedt in werking nadat het met twee/derde meerderheid van de uitgebrachte stemmen in een algemene vergadering is vastgelegd.

7.     In alle gevallen waarin de wet, de statuten of het huishoudelijk reglement niet voorzien, beslist het bestuur.

LIDMAATSCHAP

Artikel 2

1.   De vereniging kent leden en ereleden.

      Leden zijn zij, die de achttienjarige leeftijd hebben bereikt en die daadwerkelijk willen meewerken aan de verenigingsactiviteiten. Dit geldt zowel voor de hardloop- als de wandelafdeling.

      Ereleden zijn zij, die zich jegens de vereniging bijzonder verdienstelijk hebben gemaakt en die, op voordracht van het bestuur, als zodanig zijn benoemd bij besluit van de algemene vergadering, genomen met een meerderheid van tenminste twee-derde der geldig uitgebrachte stemmen. Ereleden zijn gerechtigd ledenvergaderingen en alle andere gebeurtenissen door de vereniging georganiseerd, bij te wonen en hebben indien zij dit wensen op de ledenvergaderingen een (adviserende) stem. Zij zijn vrijgesteld van contributiebetaling.

2.   Zij, die lid wensen te worden, melden zich daartoe aan bij het bestuur en worden door het bestuur als zodanig toegelaten tot de vereniging.

      Indien grondige redenen daartoe aanwezig zijn, kan het bestuur het lidmaatschap bij aanmelding weigeren. Ingeval van niet toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

3.   Een lid kan door het bestuur voor een periode van ten hoogste drie maanden worden geschorst als het lid bij herhaling zijn lidmaatschapsverplichtingen niet nakomt of door handelingen of gedrag de belangen van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende deze periode van schorsing kan het lid zijn lidmaatschapsrechten niet uitoefenen.

4.   Binnen één maand nadat het lid van het besluit tot schorsing schriftelijk in kennis is gesteld, kan dat lid van dat besluit in hoger beroep gaan bij de algemene vergadering en daar verweer voeren. Gedurende de beroepstermijn en het beroep blijft het lid geschorst.

EINDE LIDMAATSCHAP

Artikel 3

1.   Het lidmaatschap eindigt door opzegging, overlijden of royement (ontzetting).

2.   Opzegging van het lidmaatschap moet tenminste één maand vóór het tijdstip waarop men dit lidmaatschap wenst te beëindigen, schriftelijk aan het secretariaat worden medegedeeld. De reeds per incasso geïnde contributie wordt niet terugbetaald.

3.   Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur door middel van een schriftelijk bericht aan het lid, met vermelding van de reden(en) van opzegging.

Opzegging door het bestuur is mogelijk:

-          als een lid niet meer voldoet aan de statutaire vereisten voor het lidmaatschap;

-          als een lid – ondanks zorgvuldige aanmaning – zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt of wanneer redelijker wijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

4.   Bij wangedrag van een lid tijdens activiteiten van de vereniging, is het dagelijks bestuur bevoegd het lidmaatschap van dit lid op te zeggen door middel van een schriftelijk bericht aan het lid, met vermelding van de reden(en) van opzegging, tot de eerstvolgende bestuursvergadering. In deze vergadering wordt het betreffende lid in de gelegenheid gesteld zich voor zijn of haar gedragingen te verantwoorden, waarna het bestuur beslist omtrent de te nemen maatregelen.

5.   Binnen één maand nadat het lid van het besluit tot opzegging of ontzetting in kennis is gesteld, kan dat lid van dat besluit in beroep gaan bij de algemene vergadering en daar verweer voeren.

ASPIRANT-LEDEN

Artikel 4

1.   Aspirant-leden zijn personen die nog niet in aanmerking komen voor het gewone lidmaatschap, b.v vanwege een te jonge leeftijd.

2.   De in de statuten en in dit huishoudelijk reglement getroffen regelingen inzake toelating, opzegging en ontzetting met de gevolgen daarvan, zijn zoveel mogelijk ook van toepassing op de aspirant-leden.

3.   De aan het aspirant-lidmaatschap verbonden financiële bijdrage per verenigingsjaar wordt door de algemene vergadering, op voorstel van het bestuur, vastgesteld

 CONTRIBUTIE

Artikel 5

1.   Het bedrag van de contributie voor leden en aspirant-leden wordt tijdens en door de algemene vergadering vastgesteld op aangeven van het bestuur.

2.   Het bestuur is bevoegd om, wegens bijzondere omstandigheden, een lid geheel of gedeeltelijk ontheffing te verlenen van het betalen van de contributie in enig jaar.

3.   Het eerste lid uit één gezin betaalt de volledige contributie. Het tweede en derde lid uit dit gezin betalen een gereduceerd bedrag van de volledige contributie.

4.     De contributie wordt per incasso per half jaar geïnd door de penningmeester, waarvoor een machtiging door het betreffende lid getekend moet worden. Indien een lid niet per incasso wenst te betalen, dient hij/zij zelf zorg te dragen voor tijdige betaling van de contributie. 

BESTUUR

Artikel 6

1.     Het bestuur bestaat uit een oneven getal van tenminste drie en ten hoogste zeven personen, gekozen in een algemene vergadering. Deze personen dienen lid te zijn van de vereniging.

2.     Indien het aantal bestuursleden beneden vijf is gedaald, blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen drie maanden na deze daling, een algemene vergadering te beleggen, waarin de voorziening in de open plaats(en) aan de orde komt.

3.     De bestuursleden worden door de algemene vergadering benoemd. De bestuursfuncties worden in onderling overleg  door de gekozenen verdeeld, tenzij de algemene vergadering zich het recht voorbehoud om de voorzitter te benoemen.

4.     De benoeming van de bestuursleden geschiedt uit een voordracht, die kan worden opgemaakt door het bestuur. De voordracht is niet bindend.

5.     In principe vertegenwoordigen twee leden van het bestuur de wandelafdeling. Zij behartigen de belangen van deze afdeling en zijn het aanspreekpunt over zaken de wandelafdeling betreffende.

6.     Vanuit de leden kan tot uiterlijk achtenveertig uur voor de aangekondigde algemene vergadering een voordracht tot bestuurskandida(a)t(en) worden gedaan. Daarvoor moet een kandidatenlijst, die tenminste door tien leden is onder-tekend, bij het secretariaat zijn ingeleverd.

7.     Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar; wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

8.     Ieder jaar treedt tenminste één van de bestuursleden af, echter met dien verstande, dat nimmer de voorzitter, secretaris en penningmeester gezamenlijk, of in combinatie van twee, aftredend zijn.

9.     Belangrijke besluiten van het bestuur, bijvoorbeeld met betrekking tot investeringen en jaarlijks terugkerende activiteiten, etc. worden in overeenstemming genomen. Wanneer geen overeenstemming bereikt kan worden, kan er een commissie van 4 personen aan het bestuur worden toegevoegd om een advies uit te brengen wat tot een beslissing moet leiden.

TAKEN EN BEVOEGDHEDEN BESTUUR

Artikel 7

1.   Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester.

2.   Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging waaronder begrepen:

-          het toezicht houden op de naleving der statuten en huishoudelijk reglement;

-          het administratief en financieel beheer;

-          de uitvoering der genomen besluiten.  

3.   Het bestuur vergadert als regel tenminste zes maal per jaar. Dag en uur van de vergaderingen worden in onderling overleg vastgesteld.

4.   Het bestuur kan commissies of werkgroepen in het leven roepen met gelijktijdige vaststelling van hun taak. Deze commissies of werkgroepen werken onder verantwoording van het bestuur. Het bestuur is bevoegd ze op te heffen, de leden ervan te benoemen en te ontslaan en hun taakomschrijving te herzien.

5.   Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten, die te maken hebben met het verstrekken van geld of het aangaan van geldelijke verplichtingen, zoals omschreven in de statuten onder artikel 12, lid 4 en besluiten die het bedrag van € 5000,- te boven gaan.

6.   De vereniging wordt vertegenwoordigd door het voltallige bestuur of met tenminste twee gezamenlijk handelende personen van het dagelijks bestuur. In de in lid 5 van dit artikel omschreven gevallen kan vertegenwoordiging van de vereniging slechts geschieden na verkrijging van de daar bedoelde goedkeuring.

Artikel 8

1.   De voorzitter is het hoofd van het bestuur en leidt als zodanig alle vergaderingen.

2.   Bij afwezigheid van de voorzitter wordt diens taak waargenomen door de vice-voorzitter of een ander door het bestuur aangewezen bestuurslid.

3.   De functie van de voorzitter is onverenigbaar met de functie van secretaris en/of penningmeester.

 Artikel 9

1.     De secretaris verzorgt de in- en uitgaande correspondentie van de vereniging.

2.   Hij/zij notuleert alle bestuurs- en algemene ledenvergaderingen.

De notulen van de bestuursvergadering dienen de eerstvolgende bestuursvergadering, en de notulen van de algemene vergadering dienen de eerstvolgende algemene vergadering te worden vastgesteld.

3.   In overleg met de overige bestuursleden kan de secretaris een gedeelte van zijn/haar taak overdragen aan een door het bestuur aan te wijzen lid, bij voorkeur zijnde een bestuurslid.

4.   Namens het bestuur brengt de secretaris in de algemene vergadering (jaarvergadering) verslag uit over de toestand en werkzaamheden van de vereniging, het afgelopen verenigingsjaar betreffende.

5.   De functie van secretaris is onverenigbaar met de functie van voorzitter en/of penningmeester.

 Artikel 10

1.     De penningmeester verzorgt de ledenadministratie van de vereniging. Hij kan dit delegeren, maar blijft verantwoordelijk.

2.     De penningmeester beheert de gelden van de vereniging en voert daartoe een correcte boekhouding. Hij/zij is verplicht de leden van het bestuur, alsmede de leden van de kascontrolecommissie, inzage te verlenen in de financiële administratie.

3.   In de algemene vergadering legt hij/zij rekening en verantwoording af over het beheer van de gelden gedurende het afgelopen verenigingsjaar.

Hij/zij maakt hiertoe tevens een staat van baten en lasten op, waaruit blijkt hoe de financiële positie van de vereniging is.

4.   Hij/zij is verantwoordelijk voor het innen van de contributie.

5.   Bij afwezigheid van de penningmeester wordt diens taak waargenomen door een als zodanig door en uit het bestuur aangewezen bestuurslid.

6.   De functie van penningmeester is onverenigbaar met de functie van voorzitter en/of secretaris.

REKENING EN VERANTWOORDING

Artikel 11

1.   Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december.

2.   Het bestuur brengt - behoudens verlenging door de algemene vergadering - binnen drie maanden na afloop van het verenigingsjaar op een algemene vergadering (de jaarvergadering) zijn verslag uit en doet, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.

Bij gebreke daarvan kan, na verloop van de termijn, ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

3.   Het bestuur draagt er zorg voor dat de leden op de hoogte blijven van ontwikkelingen en besluiten die voor de leden van de vereniging van belang zijn. Zij doet dit o.a. door periodiek verslag te doen van haar bestuursactiviteiten en besluiten in het verenigingsblad “de Runner”.

   COMMISSIES EN WERKGROEPEN

Artikel 12 - Kascontrolecommissie

1.   De algemene vergadering kiest een kascontrolecommissie, bestaande uit twee leden die geen deel uit mogen maken van het bestuur. Een lid kan ten hoogste twee achtereenvolgende jaren zitting hebben in deze commissie. Bovendien kiest de algemene vergadering jaarlijks één plaatsvervangend lid. De leden treden volgens een op te maken rooster af en zijn niet direct herkiesbaar.

2.   De kascontrolecommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag uit van haar bevinden, vergezeld van een advies tot al of niet goedkeuren van de jaarstukken.

3.   Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kascontrole- commissie zich door een deskundige doen bijstaan. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden te geven.

Artikel 13 - De Werkgroep Vierdaagse

1.     De deelname aan de jaarlijkse Vierdaagse van Nijmegen vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het bestuur van RCL. De daadwerkelijke organisatie en uitvoering hiervan is in de praktijk gemandateerd aan de werkgroep Vierdaagse, welke  gevormd wordt door een aantal wandelleden van de vereniging.

2.     Van de werkgroep maakt in ieder geval iemand van het (dagelijks) bestuur deel uit.

3.     De coördinator van de werkgroep Vierdaagse is belast met de coördinatie en organisatie van de deelname aan de Vierdaagse en is aanspreekpunt voor het bestuur. Hij/zij zorgt ervoor, dat het bestuur steeds optimaal geïnformeerd blijft.

4.     Een jaarlijks opgesteld plan van aanpak omvat een globale begroting met als uitgangspunt een budgettair neutrale situatie.

5.     Het plan van aanpak heeft de instemming nodig van het bestuur. Indien hierover geen overeenstemming bestaat zal het bestuur, of een afvaardiging daarvan, met de coördinator (en evt andere leden uit de werkgroep Vierdaagse) in gezamenlijk overleg zoeken naar een oplossing.

6.   Voorstellen tot het doen investeringen voor de werkgroep Vierdaagse worden ter instemming voorgelegd aan het bestuur. Deze voorstellen maken deel uit van het jaarlijkse plan van aanpak (begroting). De werkgroep Vierdaagse legt binnen 4 maanden na de Vierdaagse verantwoording af aan het bestuur.

Artikel 14 - Werkgroep Oranjeloop

1.     De organisatie van de jaarlijkse Oranjeloop vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het bestuur van RCL. De daadwerkelijke organisatie en uitvoering is in de praktijk gemandateerd aan de Werkgroep Oranjeloop, welke  gevormd wordt door een aantal leden van de vereniging.

2.     Van de werkgroep maakt in ieder geval iemand van het dagelijks bestuur, bij voorkeur de penningmeester van de vereniging, deel uit.

3.     De coördinator van de werkgroep Oranjeloop is belast met de coördinatie en organisatie van de Oranjeloop en is aanspreekpunt voor het bestuur en zorgt ervoor, dat het bestuur steeds optimaal geïnformeerd blijft.

4.     Een jaarlijks opgesteld plan van aanpak omvat een globale begroting met als uitgangspunt een budgettair neutrale situatie, waarbij de inkomsten minimaal de kosten goed maken.

5.     Het plan van aanpak heeft de instemming nodig van het bestuur. Indien hierover geen overeenstemming bestaat zal het bestuur, of een afvaardiging daarvan, met de coördinator (en evt andere leden uit de werkgroep Oranjeloop) in gezamenlijk overleg zoeken naar een oplossing.

6.   Voorstellen tot het doen investeringen voor de Oranjeloop worden ter instemming voorgelegd aan het bestuur. Deze voorstellen maken deel uit van het jaarlijkse plan van aanpak (begroting). De werkgroep Oranjeloop legt binnen 4 maanden na de Oranjeloop verantwoording af aan het bestuur.

7.     Het saldo van de Oranjeloop wordt als zodanig verantwoord in de jaarrekening van RCL.

Artikel 15 - Werkgroep RCL Wandeltochten

1.     De organisatie van de jaarlijkse RCL Wandeltocht vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het bestuur van RCL. De daadwerkelijke organisatie en uitvoering is in de praktijk gemandateerd aan de werkgroep RCL Wandeltochten , welke  gevormd wordt door een aantal leden van de vereniging.

2.     Van de werkgroep maakt in ieder geval iemand van het (dagelijks) bestuur deel uit.

3.     De coördinator van werkgroep RCL Wandeltochten is belast met de coördinatie en organisatie van de RCL Wandeltocht en is aanspreekpunt voor het bestuur en zorgt ervoor, dat het bestuur steeds optimaal geïnformeerd blijft.

4.     Een jaarlijks opgesteld plan van aanpak omvat een globale begroting met als uitgangspunt een budgettair neutrale situatie, waarbij de inkomsten minimaal de kosten goed maken.

5.     Het plan van aanpak heeft de instemming nodig van het bestuur. Indien hierover geen overeenstemming bestaat zal het bestuur, of een afvaardiging daarvan, met de coördinator (en evt andere leden uit werkgroep RCL Wandeltochten) in gezamenlijk overleg zoeken naar een oplossing.

6.     Voorstellen tot het doen van investeringen voor de RCL Wandeltocht worden ter instemming voorgelegd aan het bestuur. Deze voorstellen maken deel uit van het jaarlijkse plan van aanpak (begroting). De werkgroep RCL Wandeltochten legt binnen 4 maanden na de RCL Wandeltocht verantwoording af aan het bestuur.

7.     Het saldo van de RCL Wandeltocht wordt als zodanig verantwoord in de jaarrekening van RCL.

Artikel 16 – Werkgroep D’n Duvelscross 

1.   Deze werkgroep wordt gevormd door een aantal leden van de vereniging die zich willen bezig houden met het organiseren van de jaarlijkse Duvelscross te Lieshout.

2.   Zij opereren in principe zelfstandig en leggen achteraf (financiële) verantwoording af van hun handelen aan het bestuur.

3.   Voorstellen tot het doen investeringen voor de Duvelscross worden ter instemming voorgelegd aan het bestuur. Deze voorstellen maken deel uit van het jaarlijkse plan van aanpak (begroting)

 Artikel 17 - De PR-commissie

1.     Deze commissie wordt gevormd door enkele leden die zich inzetten om publiciteit voor de vereniging te verzorgen.

2.     Zij doen dit o.a. door periodiek zorg te dragen voor het verschijnen van de nieuwsbrieven, het verenigingsblad “De Runner”, het uitgeven van een introductieboekje aan nieuwe leden en het actueel houden en onderhouden van de website van de vereniging. Daarnaast verzorgen zij de publiciteit voor de verschillende evenementen die de vereniging organiseert.

3.   Voorstellen tot het doen van investeringen t.b.v. de PR-commissie worden ter instemming voorgelegd aan het bestuur. Deze voorstellen maken bij voorkeur deel uit van het jaarlijkse plan van aanpak (begroting)

Artikel 18 - Overige commissies

1.   Indien het bestuur het wenselijk acht, kan een  feest- en/of activiteitencommissie worden aangesteld.

ALGEMENE VERGADERING

Artikel 19

1.   Jaarlijks, uiterlijk drie maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering – de jaarvergadering - gehouden, welke wordt geleid door de voorzitter of diens plaatsvervanger.

2.   Agendavoorstellen voor de algemene vergadering kunnen door de leden bij het secretariaat schriftelijk worden ingediend tot uiterlijk drie weken voor de te houden vergadering.

3.   De algemene vergadering wordt bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk door middel van een publicatie in “de Runner” of middels een extra nieuwsbrief en/of een email bericht, met inachtneming van een termijn van tenminste veertien dagen.

4.   De oproeping bevat naast de plaats, datum en tijd van de vergadering een agenda waaruit blijkt welke onderwerpen aan de orde worden gesteld.

5.   Tot de agenda van de algemene vergadering behoren o.a.:

-          opening door de voorzitter

-          de notulen van de vorige algemene vergadering

-          verslag over het afgelopen verenigingsjaar door de secretaris

-          verslag van de kascontrolecommissie

-          verslag van de penningmeester

-          de begroting van het komende (inmiddels lopende) jaar

-          het benoemen van een nieuwe kascontrolecommissie

-          de benoeming van bestuursleden als er in het bestuur vacatures bestaan

-          rondvraag en sluiting

6.   Het bestuur draagt er zorg voor dat de begroting voor het komende verenigingsjaar ter inzage van de leden wordt gelegd.

TOEGANG EN STEMRECHT

Artikel 20

1.   Alle leden hebben toegang tot de algemene vergadering.

Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.

2.   Alle gewone leden en ereleden hebben stemrecht.

Ieder lid heeft één stem. Een stemgerechtigd lid kan een ander stemgerechtigd lid volmacht geven namens hem te stemmen. Deze volmacht moet schriftelijk worden gegeven en voor de stemming aan het bestuur worden overlegd. Eén lid kan niet meer dan één lid vertegenwoordigen.

BESLUITVORMING DOOR DE ALGEMENE VERGADERING

Artikel 21

1.     Alle besluiten van de algemene vergadering worden, tenzij de statuten of de wet anders bepalen, genomen met volstrekte meerderheid van stemmen van de in de vergadering aanwezige en vertegenwoordigde leden, ongeacht hun aantal. Blanco en ongeldige stemmen tellen niet mee voor de besluitvorming maar tellen wel mee voor het bepalen van een in de statuten voorgeschreven quorum.

2.   Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter of ten minste drie leden vóór de stemming laat of laten weten een schriftelijke stemming te verlangen. De stemming over personen geschiedt schriftelijk.

Het aannemen van voorstellen bij acclamatie is mogelijk, mits dit geschiedt op voorstel van de voorzitter.

3.   Indien bij de eerste stemming over personen niemand een meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen heeft verkregen, vindt een herstemming plaats tussen de personen die de meeste, of zo nodig de meeste en op één na meeste stemmen op zich hebben verenigd. Bij herstemming beslist het grootste stemmenaantal. Indien bij herstemming de stemmen staken, beslist het lot.

4.   Indien de stemmen staken over een voorstel dat niet gaat over de verkiezing van personen, is het voorstel verworpen.

5.   Als ongeldige stemmen worden aangemerkt stembiljetten, die:

-          blanco zijn;

-          ondertekend zijn;

-          onleesbaar zijn;

-          een persoon niet duidelijk aanwijzen;

-          de naam bevatten van een persoon die niet verkiesbaar is;

-          voor iedere verkiesbare plaats meer dan één naam bevatten;

-          meer bevatten dan een duidelijke aanwijzing van de persoon die is bedoeld.

6.   De statuten van de vereniging kunnen worden gewijzigd door een besluit van de algemene vergadering en moet worden genomen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen. In die vergadering moet tenminste een/derde van de leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn.  

Lieshout, 4 maart 2009